DITP พลิกโฉมหลักสูตร 'ความรู้เบื้องต้นในการส่งออก' ส่งมอบความรู้ถึงมือผู้ประกอบการอย่างเต็มพิกัด

img

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เร่งปรับหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” รุ่นที่ 134-135 ใหม่ เน้นประโยชน์มอบให้ผู้ประกอบการเต็มที่ ด้วยการเพิ่มเติมหัวข้อการบรรยายใหม่ เติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์จากวิทยาการให้ครบรอบด้าน สอดแทรกการทำ Team Building ละลายพฤติกรรม สร้างบรรยากาศและเครือข่ายที่ดีในการสนับสนุนกันและกันด้านการดำเนินธุรกิจในอนาคต พร้อมเพิ่มกิจกรรมWorkshop จากธุรกิจต้นแบบให้ทดลองคิดวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การส่งออกภายใต้การดูแลจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “กรมได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก”เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากล ในเรื่องความรู้พื้นฐานในการส่งออก ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐานสากล โดยจัดมาแล้วถึงรุ่นที่133 ซึ่งจากเดิมหลักสูตรนี้ถือเป็นโครงการแรกเริ่มและเป็นที่จดจำจากผู้ประกอบการถึงเนื้อหาโครงการที่เข้มข้น ที่จะช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและพื้นฐานการส่งออกมาอย่างยาวนาน ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้หลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยและทันต่อสถานการณ์ทางการค้าในรูปแบบเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการส่งออก”มาจนถึงปัจจุบันที่กำลังจะจัดขึ้นเป็นรุ่นที่134 สถาบันจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความกระชับของเนื้อหาและปรับเวลาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มเติมหัวข้อการบรรยายใหม่ๆ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้หลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น ละลายพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมอบรมด้วยการทำ Team Building เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีตลอดการอบรมทั้ง 5 วัน

อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถสนับสนุนกันในด้านการทำธุรกิจในอนาคตอีกด้วย นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มเติมโอกาสในการฝึกลงมือปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการได้ร่วมกันทำกิจกรรม Workshop จากธุรกิจต้นแบบร่วมกัน ทำให้เกิดประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทดลองคิดและวางแผนกลยุทธ์การพาธุรกิจส่งออกได้ด้วยตนเอง ก่อนที่จะนำผลลัพธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจจริงหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยตลอดเวลาการทำกิจกรรม Workshop นั้น จะอยู่ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากวิทยากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การปรับปรุงหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการส่งออก”ในรุ่นที่134-135 นั้น ส่งผลที่ดีและเติมเต็มประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างสูงสุด และครอบคลุมเนื้อหาสาระของการดำเนินธุรกิจส่งออกได้ตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงขั้นนำไปปรับใช้ได้จริง จึงถือเป็นหลักสูตรที่ผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และประสบการณ์ได้อย่างครบวงจร และยังสามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจส่งออกให้มีความเข็มแข็งและเติบโตเกื้อหนุนธุรกิจส่งออกไปยังเวทีการค้าสากลได้อีกด้วย โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก”รุ่นที่ 134ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 และรุ่นที่ 135 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม2562 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nea.ditp.go.thและที่ www.facebook.com/nea.ditp.go.th

ALL Interview UPDATE