มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ จัดงานประกาศเกียรติคุณ ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2019

 

มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ จัดงานประกาศเกียรติคุณ ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2019  และอีก 7 สาขา ในวันศุกร์ที่ 23 ส.ค.62 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ โดยมี ท่าน เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท ข้าราชบริพารกองวังที่ประทับ รัชกาลที่ 9 เป็นประธาน ซึ่งมีรายนามผู้เข้ารับรางวัล ดังนี้

1. พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก
​2. พันตำรวจเอกสุริยา นาคแก้ว รองผู้บังคับการ ตำรวจนครบาล 9 กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 (วัชรินทร์)
3. นาย อุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
4. ร้อยตรี ยอดเพชร กุณพรม ผู้บริหาร รักษาความปลอดภันพรหมไมตรี
5. ผศ.ดร.พีระ พันลูกท้าว รองคณบดีฝ่ายอำนวยการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส.
6. นาย มนตรี พลเยี่ยม รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
7. รศ.พญ. เยาวนุช คงด่าน บริษัท บ้านรักษ์นม จำกัด CEO และผู้อำนวยการโรงพยาบาลนมะรักษ์ เฉพาะทางศัลยศาสตร์มะเร็งขนาดเล็ก
8. น.ส. เมลิสา มหาพล มีสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2006 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลักกี้ 666 จำกัด
9. ดร. อนงค์นาฏ รัตน์ศิริจันทร์ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ, สถาบันนาฏศิลปอนงค์นาฏ
10. น.ส. ดิศราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คเซส เซ็นเตอร์ จำกัด
11. MR. TONY YANG  HIP GLOBAL., LTD.
12. นาย ชุษณะ อำพันแสง อธิบดีอัยการ โคราช
13. พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผกก.สน.ลุมพินี
14. ศ. กิตติมศักดิ์ ดร. สรนันท๋ ร.เอกวัฒน์
15. นาย สมเกียรติ เรือนประภัสสร์ สมาคมส่งเสริมภาพยนตร์และโทรทัศน์ เอเซีย-แปซิฟิก ประเทศไทย
16. นาย ศมาซ์ อ้นสนกราน
17. นาย ทรงพันธ์ พุกจินดา ดรีมทีมนิวส์เน็ตเวิรด์
18. น.ส. สตาช่า ด่านสิทธิเตโชดม MAD STASH แมด สแตช จำกัด
19. นาง ณัชพัชร์ มีเกียรติไกร บริษัท อัยยพฤกษ์ จำกัด
20. นาย ชวินทร์ การุณวิรัชฎา
20. นาย ฉัตรชัย ภัทรนาวิก
21. นาย ณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย
22. นาย ณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย
23. นาง เอมอร กมลมุนีโชติ ผู้บริหาร บริษัท ดอกเตอร์ เฮริบเฮลืม
24. Rottana Elika Ost.company in Campodia
25. นาง สุภาวิณี รุ่งเรืองทรัพยน์ นักวิชาการฯ
26. นาย ณฐกร สรชัย
27. นพ.ดร.เทพอุทิศ กั้วสิทธิ์ เสริมความงามด๊อกเตอร์เทพคลินิก มหาสารคาม
28. นาย สุรเดช กั้วสิทธิ์ เสริมความงามโดนาลาคลินิกนาย ประสาน แซ่หยาง บจก. ทริป มารีน จำกัด
29. ดร. เอนก สนามทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
30. นาย พัลลภ อาภาขจร เจ้าของโครงการบ้าน อ.วังน้อย
31. นาง กานต์ชุดา ฉันทประยูร ผจก.ประกันชีวิต ลพบุรี
32. น.ส. สุชาดา เสนคำสอน รองนายกสโมสรไลออนส์ อุบลราชธานี
33. นาย ปัดถา อรัญมิตร
34. นาย เวียงชัย สุขพร้อม
35. นาย มาโนชย์ แวงวรรณ
36. นาย สมชาย พลเยี่ยม
37. นาย บัววร พลเยี่ยม
38. นาย สุวัฒน์ ประหา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาอุ่ม หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ทอง
39. นาย ปิ่นศิริ ศิริปิ่น สถาบันพัฒนาศิลปิน SMD 1987
40. ดร. สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายก อบจ.หนองคาย
41. นาย พันตรี สนิทนา เภสัชกรรมแพทย์แผนไทยโดย นายพันตรี
42. น.ส. นัฎธกร พรนิธิบุญ บจก. ทเวนดี้พลาสติก
43. นาย คณวัฒน์ ณกรกุลพิพัฒน์ บจก. คเนชร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อิมปอร์ด เอ็กซ์ปอร์ด จำกัด
44. นาย ปัฐม อ่อนสาร จำกัด บจก. ปัฐม เอ็นจิเนียริ่ง
45. นาย อัครพงษ์ วิจิตธนไพศาล บจก. อนาไลซีส เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี่ จำกัด
46. ดร. แก้วสุดใจ ประเสริฐ ประธาน บริษัท ประเสริฐ บริการ ธุรกิจ จำกัด ผู้เดียว (สปป ลาว)
47. นาย กมล ทัพคัลไลย นักประพันธ์เพลงไทยสากล
48. นาง กัลยาณี คงสมจิตร ผู้จัดการ บจก. ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น
49. น.ส. รสศิรินทร์ ศิรวัฒนฐานนท์ บริษัท ไนน์ นารายณ์ ครีเอทีฟ สตูดิโอ จำกัด หนังสือ merges magazine และ mock magazine
50. Mr. AHOLOU EDEM YAO ประเทศ โตโก TOGOLAISE
51. น.ส. ดาว ตันตัน
52. นาย ซิงยอง คิม บริษัท ไทย โค ฟัน จำกัด
53. นาย มยองฮวัน ลี บริษัท ไทย โค ฟัน จำกัด
54. นาย บารมี โลหะชาติ บริษัท ไทย โค ฟัน จำกัด
55. นาย นรินทร์ มะยาระ
56. นาง สัมฤทธิ์ วิจิตจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
57. นาย ชูเดช คงชววัฒน์ แสงเดือนเทรดดิ้ง จำกัด
58. นาง ตวงทอง ประจักษ์เมือง ประธาน บริษัท บีเอสดี เอ็กเซลเลนท์-ยูนิต จำกัด
59. น.ส. ชิดาวัลย์ บุญภิรมย์รัตน์ วัฒน์ชัยคอนซัลแทนท์ จำกัด
60. น.ส. หทัยพัชร ธัญธัมมาโรจน์ บจ. มัลติอีเลคชั่น กรุ๊ป
61. นาย มนัส สายแก้ว
62. นาย ชวน หมู่หมื่นศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน จ.นครสวรรค์
63. นาย สุรพล หมู่หมื่นศรี
64. นาย ไสว สีทำมา
65. นาย ทองเติม แนบทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านสระสวัสดิ์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
66. นาง สรวรรณ สิ้นเคราะห์ กาชาด จ.ระยอง
67. นาย พงษ์ศักด์ คุณสมิทธพงษ์ นักอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม
68. นาย ศุภลักษณ์ เกิดแก้ว
69. นาย ธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ


และในงานนี้ยังมีการมอบรางวัลอีก 7 สาขา ได้แก่
- รางวัลพิเศษ World Angel Awards 2019
- รางวัลพุทธบุตร พุทธธิดา 2562 : Buddhas Award 2019
- รางวัลแม่พระในดวงใจ ๒๕๖๒ : Mother Awards of The World 2019
- รางวัลแม่และลูก ๒๕๖๒ : Mother and child 2019
- รางวัลแม่พระในดวงใจ ๒๕๖๒ : Mother Awards of The World 2019
- รางวัลลูกกตัญญูแห่งปี ๒๕๖๒ : Best of Piety 2019
- รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ : Best Product Of The Year 2019

ALL News Biz & Society UPDATE