ศิลปกรรมฯ จุฬาฯ ครบ 36 ปี เปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารทูตศิลปวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาชั้นนาของประเทศที่บ่มเพาะ และผลิตศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ การออกแบบ การแสดง และด้านดนตรีในระดับ ปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต

 

เนื่องในโอกาสที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 36 ปี ในปี 2562นี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดตั้งโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารทูต ศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ ผู้มีคุณวุฒิที่เหมาะสม และผู้ที่สนใจ ได้เข้าอบรมและศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ทัศนศิลป์คีตศิลป์สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความลุ่มลึกทางสุนทรียะอีกทั้งยัง เป็นผู้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อสามารถเป็น “ทูต” แห่งประเทศไทย ในการ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างสง่างาม และเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาติ

 

หลักสูตรผู้บริหารทูตศิลปวัฒนธรรม โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี พันธกิจในการผลิตบุคลากรที่สามารถทาหน้าที่เป็นทูตศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ และเป็นตัวแทน ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้ปรากฏในเวทีโลกได้อย่างมั่นใจ สง่างาม และ เป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาติ "ศิลปวัฒนธรรมไทยก้าวไกลในสังคมโลก"  

ALL News Biz & Society UPDATE